Iskolatörténet

A MÁTRANOVÁKI ISKOLA TÖRTÉNETE

Legkorábban 1731-ben a Canonina Visitatioban említve van iskolamester, aki Novákon is működött bizonyos rendszerességgel.

1755-ben Csaiber Ferenc az iskolamester Novákon. Működésével kapcsolatosan a következőket írja az egyházlátogatási jegyzőkönyv: "A hitvallást kiveszi, mielőtt a kisgyermekek tanításához fogna. Becsületes életű; erkölcsével úgy a paróchus, mint a nép megelégedett."

Az 1770-es évek elején készítették el a tanügyi összeírásokat. A tanítók egyben kántorok is voltak, alkalmazásuk a plébánosok kezében volt. Az iskolamester a pap után a második "írástudó" volt a faluban. Az iskolában a főtantárgy volt az olvasás, alapfokú írás, számtan elemei, vallási ismeretek.

1774-1776. években már helyi tanítómester van Novákon: "Az iskolaépület fából van, kényelmes. Összesen 2 tanítványa volt a nováki iskolamesternek." 1813-ban a tanagyag bővült gazdasági ismeretekkel.

Az 1820/21-es tanévben Mátranovákon 39 fiú és 21 lány végzett az elemi iskolában. "Azon ifjúság nevei, kik 1820. esztendőben Borváry János [iskolamester] alatt iskolába járván, könvbül tökéletessen olvasni [tudnak] és a katekizmust meg tanulták; az Iskolába járástúl fel szabadíttattak. 1821."

Az 1832-es egyházlátogatási jegyzőkönyv, a mátranováki iskoláról: "Novákon elemi iskola van. Akik iskolába járni kötelesek lennének, azok száma kb. 60 fő [ebből] az iskolások száma 16. A szülők iskolás gyermekeik közösségi és egyéni nevelését elhanyagolják. A tantárgyak: keresztény tanítás és olvasás. Az iskolaépület falazott, [de] nincs bevakolva. Szalmatetős és két tanterme van. ... A tanítómester, aki kántor: Palkovics Pál.... Jó erkölcsű, a plébánosnak engedelmeskedik. A kántori szolgálatot és a község jegyzői [feladatát] végzi."

Az 1860-as egyházlátogatási jegyzőkönyv, a mátranováki iskoláról: " Mátranovákon elemi iskola van. Az iskolások összesen 91-en vannak; 62 fiú és 29 leány..... A tantárgyak: Vallástan, olvasás, szótagolás, irodalmi-, helyesírási-, írási-, számtani-, és bibliai ismeretek.... Az iskolaépület... községen kívül van elhelyezve, a templom és a paróchia ház szomszédságában, kiemelkedő és száraz helyen. ... Úgy a ház, mint a kerítés a mátranovákiak költségén és munkával épült.... A mátranováki iskolamester, avagy kántor Hlavany Károly..."

1874/1875. tanévben Majer Pál a kántor-tanító Mátranovákon. Összesen 66 gyermeket írattak be; 42 leány és 24 fiú. A tankönyvek, tantárgyak a következők voltak: Kis Katekizmus, Bibliai történetek, Kis és nagyobb olvasó könyv; Olvasás, Írás, Magyar Történelem, Földrajz, Számtan, Mértan, Természettan és Rajz, Polgári jog, Ének, Tornászat.

Az iskolaépület felújítása az 1870-es években kezdődött. Az iskola újjáépítése 1876. november végére némiképp befejeződött.

1904. február 21-én megalakult a mátranováki iskolaszék. A testület megerősítette az 1904. márc. 15-i iskolaépítési szándékát április közepén. Július 17-én az iskolaszék Telek Géza okleveles tanítót választotta meg.

1907. szeptembertől "a felekezeti iskola megszűnvén, községségi iskola lett szervezve... " 1908. június 11-én a testület kéri a vallás és közoktatási minisztert, hogy a "községtől az iskolát állami kezelésbe átvenni kegyeskedjék". "A községi iskola 1910. június 30-án át lett adva az államnak. "

1912. október 29-ére elkészült a 4 tantermes iskola.

1993-ban elkészült az iskola bővítése, 1994-ben történt meg a hivatalos átadás.

1996. február 1-én megalakult a Napsugár Gyermekszervezet. 

Névadónk, Fekete István nevét 2010. január 25-én veszi fel az intézmény.

Forrás: Kovács József: Mátranovák krónikája kiadó: Mátranováki Katolikus Egyházközség 2005.

Tel.: +36-32-418-270
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el