Aktuális

Tájékoztatás Hitoktatásról

Tisztelt Szülők!

Gyermekük ebben a tanévben - a szülői döntésnek megfelelően - etika vagy hit-és erkölcstan oktatásban részesül.

A "20/2012. (VIII. 31.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló - EMMI rendelet 182/B. (7) § bekezdésében foglaltak szerint, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével."

Szeretnénk a döntést megkönnyíteni. Iskolánkban a hit- és erkölcstan
oktatásának megszervezéséről szóló

tájékoztató napot tartunk

2023.03.09-én 16.30 órától -Varga Anett Beatrix hitoktató és Korponai István diakónus közreműködésével, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

A leendő első osztályos tanulóink szülői nyilatkozattételének időpontja:
az általános iskolai beiratkozás alkalmával, 2023. április 20-21-én nyilatkozhatnak. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül.

2023/2024-as tanév 2-3-4-5-6-7-8. osztályosainak 2023.május 20-ig van lehetőségük a hit és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására a nyilatkozat aláírásával és leadásával. 

Tisztelt Szülők!

A Mátranováki Fekete István Általános Iskolában 2022. március 16-án nem lesz sztrájk.

 A tanítás, a délutáni foglalkozások a megszokott módon zajlanak.

Mátranovák, 2022. március 10.

                                                                                                                            Juhász Gáborné intézményvezető

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA A GYERMEKEK OKTATÁSHOZ VALÓ JOGÁNAK A PEDAGÓGUS SZTRÁJK ALATTI ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

Fontosnak tartom, hogy a közéletben felmerülő, a társadalmat megosztó, érzékeny, politikától sem mentes kérdések vitájában, egyes alkotmányos jogok érvényesülése érdekében elvi szinten, segítő jelleggel kifejtsem álláspontomat az érintett alapvető jogok védelme, egymással való látszólagos ütközése összetett kérdésében.

Meggyőződésem, hogy a jogállam alapértékeinek tiszteletben tartása és tudatos felvállalása terén a lehető legszélesebb társadalmi egyetértésnek kell kialakulnia. A jogállamiság ugyanis nemcsak az állam működésének jogi kerete, hanem valódi tartalom és érték. Az el nem vitatható demokratikus alapértékek között kiemelt jelentősége van a gyermeki jogok biztosításának. Az állam működését át kell hatnia annak a követelménynek, hogy a döntések elsődleges szempontjának a gyermekek legjobb érdekének kell lennie.

Az Alaptörvény ennek szellemében nyilvánítja ki, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A személyiség kibontakoztatásának, a tájékozott és felelős polgárrá válásnak biztosítása szükségszerűen állami cselekvést igényel. Az állam feladata olyan intézményrendszer kialakítása és működtetése, amely mindenki számára szavatolja az oktatáshoz való jog érvényesülését, és egyben biztosítja a kötelező oktatásban való részvételt.

A gyermekek oktatáshoz való jogának érvényre juttatásában megkerülhetetlen szerepe van a pedagógusoknak. Nemcsak ismeretek elsajátítását segítik, hanem magatartásmintát is közvetítenek a diákjaik felé. Ezért is fontos, hogy a pedagógusok felelősségteljes hivatás-gyakorlását kiemelt társadalmi megbecsülés és méltó anyagi elismerés övezze.

A sztrájk alapjogát érintően az állam feladata kettős: egyrészt védenie kell a sztrájkban részt vevők jogait, hiszen a sztrájkhoz való jog - a Sztrájktörvényben meghatározott korlátok között - az Alaptörvényben biztosított jog, amely gazdasági, szociális érdekeik védelme érdekében megilleti a munkavállalókat. Másrészről azonban védenie kell a sztrájkban tevékenyen részt nem vállaló, azt "elszenvedő" állampolgárok jogait is, hiszen a sztrájkjog gyakorlása szükségszerűen az ő alapjogaik korlátozásával járhat.

E két követelmény együttes érvényesülésének biztosítéka, hogy a sztrájkra vonatkozó rendelkezések értelmében a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet folytató szolgáltatóknál a sztrájkjog csak bizonyos feltételek megléte esetén gyakorolható. E korlátozás célja a sztrájkban részt nem vevők alapjogai érvényesülésének minél magasabb szintű garantálása, amelynek eszköze, hogy a munkabeszüntetés idején is biztosítani szükséges az adott szolgáltatás még elégséges szintjét.

Jogállami keretek között az alkotmányos jogok rendeltetésüknek megfelelően, alkotmányos keretek között érvényesíthetőek. A sztrájkhoz való jog a jogszabályokban meghatározott követelmények maradéktalan betartása mellett gyakorolható, ilyen esetben élvez alkotmányos védelmet. Ez a védelem tehát nem terjed ki a "vadsztrájkra", az úgynevezett polgári engedetlenségi akcióra, amely nem a munkaharc törvényes eszköze, hanem az alkotmányos kereteken kívül zajlik, olyan morális ellenállás, mely az elérni kívánt cél érdekében vállaltan jogellenes, így veszélyes távlatokba vezet.

Egy jogállamban rendelkezésre állnak az alkotmányos jogok érvényesítésének, a politikai megnyilvánulásnak a jogszerű és alkotmányosan garantált formái - ezeket valamennyi állampolgár igénybe veheti annak érdekében, hogy kifejezze véleményét és hatást gyakoroljon a közügyek alakulására. Nem tesz viszont elfogadhatóvá egy jogszerűtlen megmozdulást pusztán az, ha annak kimondott célja egy igazságtalannak vélt helyzet feloldása. A társadalmi és politikai status quo ebben az értelemben alkotmányos védelemben részesül - annak megváltoztatására csupán demokratikus, mások alapvető jogait tiszteletben tartó eszközök útján nyílik lehetőség.

Ezzel kapcsolatban rámutatok, hogy a sok tekintetben példának tekintett német jogi szabályozás e téren eltér, a német alkotmánybíróság döntése szerint ugyanis alkotmányosnak minősül a közszolgálatot ellátó alkalmazottakként a tanárokra vonatkozó, jogszabályban meghatározott általános sztrájktilalom.

A társadalom jelentős részét közvetlenül és személyesen érintő, ez év januári pedagógus sztrájk törvényessége kapcsán a másodfokú bíróság jogerősen megállapította, hogy a sztrájk megtartásának időpontjában sem megállapodás, sem jogerős bírósági döntés nem volt a még elégséges szolgáltatás tárgyában, így az ennek hiányában megtartott sztrájk jogellenes volt.

A sztrájkhoz való alkotmányos jogukkal tehát a pedagógusok is csak akkor élhetnek, ha az elégséges szolgáltatások körét jogszabály, a felek megállapodása, ennek hiányában a bíróság jogerős végzése egyértelműen meghatározta. Az elégséges szolgáltatás nyújtásának hiányában nem garantálható, hogy a gyermekek oktatáshoz való joga a sztrájk időtartama alatt is érvényesüljön.

Alapvető követelmény továbbá, hogy a gyermekek a sztrájk következtében ne szenvedjenek hátrányt, vagyis az elmaradt oktatást utólag pótolni kell, ideértve azt a helyzetet is, ha ez szükségképpen csak többlet iskolai jelenléttel, a szabadidő rovására lesz megvalósítható.

Az oktatás a koronavírus járvány idején nagy kihívásokkal küzd. A járványhelyzetre figyelemmel alapvető elvárás, hogy mind a jogalkotó, mind a köznevelési intézmények és pedagógusok a lehető legteljesebb védelmet nyújtsák a fertőzés kockázatával szemben a gyermekeknek.

Az elmúlt két tanévben a járvány miatti online oktatás nagy terheket rótt a pedagógusokra, gyermekekre, szülőkre egyaránt. Különösen fontos ezért, hogy a mostani tanévet ne terheljék további olyan konfliktusok, amelyeknek elszenvedői végső soron a gyermekek lehetnek. Felhívásomban ezért hangsúlyozom, hogy a pedagógus sztrájk miatt felszínre került feszültségek megoldása kizárólag a gyermekek legjobb érdekeit szolgáló módon, a gyermekek oktatáshoz való alkotmányos jogának sérelme nélkül történhet.

Az Alaptörvény rendelkezése szerint a szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását, ezért különösen aggályos minden olyan érdekképviseleti szervezetek vagy pedagógusok részéről történő megnyilvánulás, amelyben arra kérik a szülőket, hogy tevőlegesen szegjék meg alaptörvényi kötelezettségüket és ne küldjék iskolába tanköteles gyermeküket. Hangsúlyozottan kérem ezért mind az érintett szakszervezeteket, pedagógusokat, mind pedig a szülőket, hogy tartsák szem előtt Alaptörvényből fakadó kötelezettségeiket és a gyermekek legfontosabb érdekeit.

Figyelemmel arra, hogy a feladat- és hatáskörömet meghatározó törvény szerint az alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak érvényesítésére, elengedhetetlenül szükségesnek tartom rögzíteni, hogy jelen helyzetben a legkiemeltebb szempont a tanuló gyermekek szellemi fejlődésének oltalmazása, ugyanis a sztrájk és ebből következően az oktatás bizonytalan ideig tartó szüneteltetése esetén az ő helyzetük válna a legkiszolgáltatottabbá. Hangsúlyozandó, hogy az oktatásból való kiesés súlyosan negatív hatása nem feltétlenül azonnal, hanem közép vagy hosszú távon jelentkezik.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján a sztrájk-helyzet aktuális fejleményeit a gyermeki jogok érvényesüléséért kiemelten felelős alapjogvédő szervként folyamatosan figyelemmel kísérem. Ezúton is tájékoztatom az érintett szülőket, gyermeket és pedagógusokat, hogy ha a tervezett jövőbeni sztrájkkal kapcsolatban felmerül alkotmányos jogaik sérelme, lehetőségük nyílik akár elektronikus formában a panasz@ajbh.hu címen, akár személyesen a fővárosi ügyfélszolgálaton vagy az AJBH idén megnyílt területi irodáiban (Győr, Szeged, Debrecen, továbbá a 2022 márciusában nyíló további három területi irodában Székesfehérváron, Miskolcon és Pécsen) az eljárásomat kérniük. 

Járványügyi intézkedési terv 

2021. november 23.

A 2021/2022-es tanévben a koronavírus (COVID-19) további jelenlétére tekintettel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott iránymutatások alapján - intézményünkben az alábbi szabályok, intézkedéseket alkalmazzuk a vírusfertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus, egyéb dolgozó látogathatja. Kérjük, hogy amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, a NNK (tisztiorvosi szolgálat) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy más családtagnál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Ha az alábbi tüneteket észlelik gyermekükön, kérem, ne engedjék közösségbe:

A leggyakoribb tünetek: láz, fáradtság, száraz köhögés.

Ritkább esetekben jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.

Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

Ha az iskolában jelentkezik a fenti tünetek valamelyike, a gyermeket azonnal külön helyiségben elkülönítjük, és értesítjük a szülőt. A szülő megérkezéséig a tanuló felügyeletét biztosítjuk.

Figyelembe véve azt, hogy a Covid-19 tünetei gyermekek esetében hasonlóak mint egy közönséges felső légúti megbetegedés (orrfolyás, köhögés), fokozottan kérjük, hogy ez esetben se engedjék őket iskolába!

Az iskolából koronavírus gyanúval hazaküldött gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe.

· Az épületbe való belépés rendje

2021. november 24-től, az intézmény épületébe csak kézfertőtlenítés után, kizárólag maszkban lehet belépni.

A bejárati ajtónál elhelyezett fertőtlenítő és a maszk használata kötelező.

A szülők a gyermekeket az iskola bejárati ajtajáig kísérhetik, illetve délután ott várhatják meg őket.

Az EMMI 29/2021. (XI.19.) határozata alapján, 2021. december 01-től az iskola tanulóin és dolgozóin kívül csak védettségi igazolvány felmutatásával engedélyezhető a belépés.

· A tanulók iskolában tartózkodása

Az intézmény belépéskor biztosítja a tanulóknak a kézfertőtlenítőt. A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, a vírusölő hatású kézfertőtlenítést, kéztörlésre a papírtörlők használatát. A gyerekek a tisztasági csomagjukban lévő kéztörlőjüket kizárólag saját célra használhatják.

Folyamatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét a rendszeres és alapos kézmosás fontosságára, valamint az úgynevezett köhögési etikettet betartására: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

A tanulóknak szájmaszk használata a közösségi terekben (folyosók, mosdók, ebédlő előtti folyosó, tornaterem - kivétel testnevelés óra) kötelező.

Az osztálytermekben fokozott szellőztetés mellett folyik a munka. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek ruházata ennek megfelelő, réteges legyen.

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, Az intézményben napi többszöri fertőtlenítő takarítást (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) végzünk, melynek során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Az óraközi szüneteket lehetőség szerint a szabadban töltjük.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás - amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor - zavartalanul folytatódik.

· Rendezvények

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása mellett, kötelező maszkhasználattal valósítunk meg.

· A szülőkkel való kapcsolattartás módja

A szülőkkel való kapcsolattartás a korábban szokásos módon (telefonon előre egyeztetett időpontban) történik.

· A hagyományos oktatási rendtől való eltérés esete

Az intézmény digitális oktatásra csak az Operatív Törzs javaslatára, az EMMI miniszterének döntése alapján állhat át.

Kérjük a Szülőket, hogy csak hivatalos helyen informálódjanak. Hiteles információkat találnak a https://koronavirus.gov.hu/ és https://www.oktatas.hu/ oldalakon, az iskolánkra vonatkozóan pedig https://matranovak-iskola.webnode.hu/, illetve a KRÉTÁ-keresztül küldött üzenetekben. A közösségi oldalak és a médiában elhangzó hírek nem számítanak hiteles forrásnak.

A fenti intézkedések bevezetésére mindannyiunk érdekében van szükség, ezért kérjük azok maradéktalan betartását!

Mátranovák, 2021. november 23.

Tisztelt Szülők!

Iskolánk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet pályázatán a 2021-2022-es tanévre elnyerte a Boldog Iskola címet. A programnak megfelelően havi rendszerességgel, több csoportban tartunk boldogságórákat.

A program fővédnöke, Prof. Dr. Bagdy Emőke szavaival élve:

"Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak."

A Boldogságóra program célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem az, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása. (Bagdi Bella)

A Boldogságóra program szigorú módszertani és kutatási eredmények alapján tíz egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

A boldogságórák témái következők:

 • Boldogságfokozó hála                                              
 • Optimizmus gyakorlása
 • Kapcsolatok ápolása
 • Boldogító jócselekedetek
 • Célok kitűzése és elérése
 • Megküzdési stratégiák
 • Apró örömök élvezete
 • Megbocsátás
 • Testmozgás
 • Fenntartható boldogság

További információ:  https://boldogsagora.hu/

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, "Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára" című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges. 

A csomagok kiosztása 2021. 08. 27-én (péntek) 8:00-12:00-ig. 

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma szükséges, így az étvételkor ezen igazoló iratokat, kérjük hozza magával valamint a 2020. december 5. után a veszélyhelyzetre való tekintettel meghosszabbított, jegyző által kiállított igazolást (HH; HHH határozat).

A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig. 

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel, kérjük forduljanak intézményünkhöz.


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

A köznevelési intézmények 1-8. évfolyamain 2021. május 10. napjától az általános iskolák alsó és felső tagozatos osztályai rendes munkarendben, jelenléti oktatásban működnek, vagyis a digitális oktatás részükre megszűnik.

Az alsósok és felsősök számára az oktatás a korábbi munkarendnek megfelelően 7:50-kor kezdődik. Az autóbusszal közlekedők felső tagozatosok 2021. május 11-én kapják meg a bérletüket (ennek értelmében a reggeli útra buszjegyet kell vásárolni). Az étkezés minden tanulónak biztosított.

A pandémiás helyzetre való tekintettel amely szülő azt szeretné, hogy gyermeke otthon tanuljon, ne vegyen részt a jelenléti oktatásban, ezt az intézményvezető felé kérvényeznie kell írásban. Ez esetben a hiányzása igazoltnak tekinthető. A kérelmet a következő címre kell megküldeni (3143 Mátranovák, Nyírmedi út 12.), vagy elektronikusan a fekete.mnovak@gmail.com e-mail címre.

Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy a 20/2021. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes a 250 órát meghaladó hiányzás esetén osztályozó vizsgára kötelezhető.

Természetesen más lehetőségek is rendelkezésre állnak a tanév sikeres befejezéséhez:

 • Amennyiben a tanuló - annak ellenére, hogy hiányzása meghaladta összességében a 250 órát, vagy egy-egy tantárgyból a tanórák számának harminc százalékát, - mégis rendelkezik elegendő számú érdemjeggyel a tanév sikeres értékeléséhez, a tanév értékelését az osztályzatai alapján fogja kapni.
 • Amennyiben 250 órát meghaladja a hiányzás a tanórákról és ráadásul nem rendelkezik elegendő osztályzattal sem a tanuló a tanév lezárásához, ebben az esetben a nevelőtestület dönt arról, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehet-e.

A tanév sikeres befejezéséhez ezen tanulók szüleinek segítő munkájára szükség lesz. A tananyagot és a házi feladatokat a KRÉTA rendszeren keresztül tudják követni. A pedagógusok is megtesznek mindent annak érdekében, hogy az otthon maradt tanulók is eredményesen teljesítsék a tanévet.

Továbbra is bízunk a sikeres együttműködésben és ebben a nehéz helyzetben való összetartásban! Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Mátranovák, 2021.05.07.

                                                                                        Tisztelettel: Juhász Gáborné

                                                                                                            intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

A Kormány 177/2021. (IV. 15) Kormányrendelete értelmében a köznevelési intézmények 1-4. évfolyamain 2021. április 19. napjától az általános iskolák alsó tagozatos osztályai rendes munkarendben, jelenléti oktatásban működnek, vagyis a digitális oktatás részükre megszűnik.

Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.

Az alsósok számára az oktatás a korábbi munkarendnek megfelelően 7:50-kor kezdődik. Az autóbusszal közlekedő diákok a diákigazolvány felmutatásával utazhatnak. Az étkezés minden tanulónak biztosított.

A pandémiás helyzetre való tekintettel amely szülő azt szeretné, hogy gyermeke otthon tanuljon, ne vegyen részt a jelenléti oktatásban, ezt az intézményvezető felé kérvényeznie kell írásban. Ez esetben a hiányzása igazoltnak tekinthető. A kérelmet a következő címre kell megküldeni (3143 Mátranovák, Nyírmedi út 12.), vagy elektronikusan a fekete.mnovak@gmail.com e-mail címre.

Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy a 20/2021. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes a 250 órát meghaladó hiányzás esetén osztályozó vizsgára kötelezhető.

Természetesen más lehetőségek is rendelkezésre állnak a tanév sikeres befejezéséhez:

 • Amennyiben a tanuló - annak ellenére, hogy hiányzása meghaladta összességében a 250 órát, vagy egy-egy tantárgyból a tanórák számának harminc százalékát, - mégis rendelkezik elegendő számú érdemjeggyel a tanév sikeres értékeléséhez, a tanév értékelését az osztályzatai alapján fogja kapni.
 • Amennyiben 250 órát meghaladja a hiányzás a tanórákról és ráadásul nem rendelkezik elegendő osztályzattal sem a tanuló a tanév lezárásához, ebben az esetben a nevelőtestület dönt arról, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehet-e.

A tanév sikeres befejezéséhez ezen tanulók szüleinek segítő munkájára szükség lesz. A tananyagot és a házi feladatokat a KRÉTA rendszeren keresztül tudják követni. A pedagógusok is megtesznek mindent annak érdekében, hogy az otthon maradt tanulók is eredményesen teljesítsék a tanévet.

Továbbra is bízunk a sikeres együttműködésben és ebben a nehéz helyzetben való összetartásban! Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Mátranovák, 2021.04.16.

Tisztelettel: Juhász Gáborné 

                    intézményvezető

Jelentkezési lap a Bátonyterenyei Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022. tanévének képzéseire


Tisztelt Szülők!
Amennyiben szeretné, hogy gyermeke részt vegyen a művészeti iskola képzéseiben, kérjük, töltsék ki online jelentkezési űrlapunkat, küldjék el a lapon található küldés gombbal.
Jelen elektronikus űrlap ELŐZETES jelentkezésnek felel meg, így nem helyettesíti a papír alapú hagyományos jelentkezési lap kitöltését. A tanszak, amire a felvételét kéri a Mátranovák, Nyírmedi út 12. Fekete István Általános Iskola telephelyen (néptánc, képzőművészet).

https://docs.google.com/forms/d/15tgzghZ8MIm4vEodLM8POWVEcjJkysirzuOhjTEF-Eo/edit


TÁJÉKOZTATÁS A HITOKTATÁSRÓL

Kedves Szülők!

Mostanában kell dönteni arról, hogy az első osztályt szeptemberben megkezdő gyermek a hit- és erkölcstan tanatárgy keretén belül hittant tanuljon-e, vagy etikát. 

A következő kis film talán segít a döntésben: https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

Kedves Szülők bővebb felvilágosítást a következő linkre katintva kaphatnak:  https://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas


Kedves Szülők!

A járványügyi helyzet idén nem teszi lehetővé, hogy meghívjuk Önöket és Gyermekeiket hagyományos "Iskolába hívogató" programunkra, nincs mód személyes találkozásra.

Szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy megismerjék intézményünket, tájékozódhassanak iskolai életünk színes eseményeiről, a tanulócsoportok mindennapjairól.

Egy olyan videó összeállítást készítettünk az elmúlt évek eseményeiből, amely sokoldalúan mutatja be tevékenységeinket, iskolai életünket. https://www.youtube.com/watch?v=mJs_9KsQUIo

Online játékra invitáljuk az iskolába készülő gyermekeiket! 

Az alábbi linken https://youtu.be/hyDHvFfvjMc  "A kisnyúl és a húsvéti menedék" című bábelőadást tekinthetik meg.

Jó szívvel ajánljuk a bábelőadáshoz készült feladványokat a vállalkozó szellemű nagycsoportos ovisoknak, bízva abban, hogy ezzel is segítjük iskolára való felkészülésüket. 

A játék a https://www.palantamisszio.hu/hu/gyerekeknek/kisnyul-es-husveti-menedek?fbclid=IwAR0viowIA0lp9QYzcxPbk8PLAvOlPBl5qXfrzY0kgPrMWndTJDZWmbXZ7zU linken érthető el.

Juhász Gáborné

intézményvezetőTisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Nevelőtestületi döntésünk alapján a digitális oktatás az eddig is használt KRÉTA rendszeren belül kialakított Digitális Kollaborációs Tér (DKT) felületén keresztül valósul meg.A DKT csak tanulói jogosultsággal (belépéssel) használható. 

A tanulók a következőképpen tudnak belépni a KRÉTA-ba. 

Felhasználónév: a 11 jegyű oktatási azonosító szám

Jelszó: születési év-hónap-nap

A DKT használatához egy gmail-es email címre van szükség.

Az alábbi linken elérhető videó bemutatja a DKT használatát.

https://www.youtube.com/watch?v=A0QRH786koA&t=7s

A tanórák megtartása, a feladatok kiadása órarend szerint történik. 

A felső tagozatosoktól elvárjuk az órarend szerinti jelenlétet! Így a hiányzások nyomon követhetőek. 

Az alsó tagozatosok a kiadott tananyagot, feladatokat kérjük, hogy napi szinten végezzék el és a meghatározott időpontra a DKT felületén küldjék vissza!

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Az intézmény tantestülete


Tisztelt Szülők!

A mai bejelentés szerint 2021. március 08-tól digitális oktatási rend lép érvénybe.2021. március 5-én (pénteken) délután nevelőtestületi értekezletet tartunk.

A gyerekek a 13:30-as és 13:45-ös buszokkal mennek haza. 

A gyerekeknek a tankönyveiket, személyes dolgaikat haza kell vinni az iskolából a fertőtlenítés zavartalansága miatt.

Tovább tartó gyerekfelügyeleti igényüket kérjük, az osztályfőnök felé jelezzék.

A további intézkedéseinkről a holnapi napon tájékoztatjuk Önöket.

Mátranovák, 2021. március 04.

Iskolavezetés 

Intézményünk járványügyi intézkedési terve 2020. október 1-én frissítve.

Tel.: +36-32-418-270
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el